《出师表》全文阅读(拼音版)–免费语文教学资料

2021年6月12日 by 没有评论

无忧无虑中学语文网首页 |试卷下载 |课件下载 |教案教学 |教学素材 |作文中心 |备课 |中考 |高考 |学习频道 |教师频道 |课外读物 |会员区 |手机版  您的位置:课外读物 中学电子课文《出师表》全文阅读(拼音版)作者:   上传者:tomacc  日期:18-08-11(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});带拼音的《.出师表》全文
先帝创业未半(xiāndìchuàngyèwèibàn),
而中道崩殂(érzhōngdàobēngcú);
今天下三分(jīntiānxiàsānfēn),
益州疲敝(yìzhōupíbì),
此诚危急存亡之秋也(cǐchéngwēijícúnwángzhīqiūyě)。
然侍卫之臣(ránshìwèizhīchén),
不懈于内(búxièyúnèi);
忠志之士(zhōngzhìzhīshì),
忘身于外者(wàngshēnyúwàizhě):
盖追先帝之殊遇(gàizhuīxiāndìzhīshūyù),
欲报之于陛下也(yùbàozhīyúbìxiàyě)。
诚宜开张圣听(chéngyíkāizhāngshèngtīng),
以光先帝遗德(yǐguāngxiāndìyídé),
恢弘志士之气(huīhóngzhìshìzhīqì);
不宜妄自菲薄(bùyíwàngzìfěibó),
引喻失义(yǐnyùshīyì),
以塞忠谏之路也(yǐsāizhōngjiànzhīlùyě)。
宫中府中(gōngzhōngfǔzhōng),
俱为一体(jùwéiyìtǐ);
陟罚臧否(zhìfázāngpǐ),
不宜异同(bùyíyìtóng):
若有作奸犯科(ruòyǒuzuòjiānfànkē),
及为忠善者(jíwéizhōngshànzhě),
宜付有司(yífùyǒusī),
论其刑赏(lùnqíxíngshǎng),
以昭陛下平明之治(yǐzhāobìxiàpíngmíngzhīzhì);
不宜偏私(bùyípiānsī),
使内外异法也(shǐnèiwàiyìfǎyě)。
侍中(shìzhōng)、
侍郎郭攸之(shìlángguōyōuzhī)、
费依(fèiyī)、
董允等(dǒngyǔnděng),
此皆良实(cǐjiēliángshí),
志虑忠纯(zhìlǜzhōngchún),
是以先帝简拔以遗陛下(shìyǐxiāndìjiǎnbáyǐyíbìxià):
愚以为宫中之事(yúyǐwéigōngzhōngzhīshì),
事无大小(shìwúdàxiǎo),
悉以咨之(xīyǐzīzhī),
然后施行(ránhòushīxíng),
必得裨补阙漏(bìděibìbǔquèlòu),
有所广益(yǒusuǒguǎngyì)。
将军向宠(jiāngjūnxiàngchǒng),
性行淑均(xìngxíngshūjūn),
晓畅军事(xiǎochàngjūnshì),
试用之于昔日(shìyòngzhīyúxīrì),
先帝称之曰(xiāndìchēngzhīyuē)
“能(néng)”,
是以众议举宠为督(shìyǐzhòngyìjǔchǒngwéidū):
愚以为营中之事(yúyǐwéiyíngzhōngzhīshì),
事无大小(shìwúdàxiǎo),
悉以咨之(xīyǐzīzhī),
必能使行阵和穆(bìnéngshǐhángzhènhémù),
优劣得所也(yōulièdésuǒyě)。
亲贤臣(qīnxiánchén),
远小人(yuǎnxiǎorén),
此先汉所以兴隆也(cǐxiānhànsuǒyǐxīnglóngyě);
亲小人(qīnxiǎorén),
远贤臣(yuǎnxiánchén),
此后汉所以(cǐhòuhànsuǒyǐ)
倾颓也(qīngtuíyě)。
先帝在时(xiāndìzàishí),
每与臣论此事(měiyǔchénlùncǐshì),
未尝不叹息痛恨于桓(wèichángbútànxītònghènyúhuán)、
灵也(língyě)!
侍中(shìzhōng)、
尚书(shàngshū)、
长史(zhǎngshǐ)、
参军(cānjūn),
此悉贞亮死节之臣也(cǐxīzhēnliàngsǐjiézhīchényě),
愿陛下亲之(yuànbìxiàqīnzhī)、
信之(xìnzhī),
则汉室之隆(zéhànshìzhīlóng),
可计日而待也(kějìrìérdàiyě)。
臣本布衣(chénběnbùyī),
躬耕南阳(gōnggēngnányáng),
苟全性命于乱世(gǒuquánxìngmìngyúluànshì),
不求闻达于诸侯(bùqiúwéndáyúzhūhóu)。
先帝不以臣卑鄙(xiāndìbúyǐchénbēibǐ),
猥自枉屈(wěizìwǎngqū),
三顾臣于草庐之中(sāngùchényúcǎolúzhīzhōng),
谘臣以当世之事(zīchényǐdāngshìzhīshì),
由是感激(yóushìgǎnjī),
遂许先帝以驱驰(suìhǔxiāndìyǐqūchí)。
后值倾覆(hòuzhíqīngfù),
受任于败军之际(shòurènyúbàijūnzhījì),
奉命于危难之间(fèngmìngyúwēinànzhījiān):
尔来二十有一年矣(ěrláièrshíyǒuyīniányǐ)。
先帝知臣谨慎(xiāndìzhīchénjǐnshèn),
故临崩寄臣以大事也(gùlínbēngjìchényǐdàshìyě)。
受命以来(shòumìngyǐlái),
夙夜忧虑(sùyèyōulǜ),
恐付托不效(kǒngfùtuōbúxiào),
以伤先帝之明(yǐshāngxiāndìzhīmíng);
故五月渡泸(gùwǔyuèdùlú),
深入不毛(shēnrùbùmáo)。
今南方已定(jīnnánfāngyǐdìng),
甲兵已足(jiǎbīngyǐzú),
当奖帅三军(dāngjiǎngshuàisānjūn),
北定中原(běidìngzhōngyuán),
庶竭驽钝(shùjiénúdùn),
攘除奸凶(rǎngchújiānxiōng),
兴复汉室(xìngfùhànshì),
还于旧都(háiyújiùdōu):
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也(cǐchénsuǒyǐbàoxiāndìérzhōngbì)。
至于斟酌损益(zhìyúzhēnzhuósǔnyì),
进尽忠言(jìnjìnzhōngyán),
则攸之(zéyōuzhī)、
依(yī)、
允等之任也(yǔnděngzhīrènyě)。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效(yuànbìxiàtuōchényǐtǎozéixìngf),
不效则治臣之罪(búxiàozézhìchénzhīzuì),
以告先帝之灵(yǐgàoxiāndìzhīlíng);
若无兴复之言(ruòwúxìngfùzhīyán),
则责攸之(zézéyōuzhī)、
依(yī)、
允等之咎(yǔnděngzhījiù),
以彰其慢(yǐzhāngqímàn)。
陛下亦宜自谋(bìxiàyìyízìmóu),
以谘诹善道(yǐzīzōushàndào),
察纳雅言(chánàyǎyán),
深追先帝遗诏(shēnzhuīxiāndìyízhào)。
臣不胜受恩感激(chénbúshèngshòuēngǎnjī)!
今当远离(jīndāngyuǎnlí),
临表涕泣(línbiǎotìqì),
不知所云(bùzhīsuǒyún)。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});* 本站是所有资料仅供教学之用。本站部分内容来自互联网或由会员上传,版权归原作者所有,如有问题,请及时联系我们。* 本站所有的数据都是本地下载,不可能出现不能下载,下载不成功时,请一直重试下载,如果一直不成功,可能是本站出了故障,隔个几分种后再次重新下载,详细请参考下载说明!/*200*200 创建于 2017/11/6*/var cpro_id = “u3129481”; 交互区上传资料资料求助 站内搜索关键字:   栏目推荐在线新华字典  在线成语词典古诗词大全   中国四大名著文言文翻译   入团志愿书中考历届试卷  高考历届试卷初中阅读练习  高中阅读练习 相关资料《出师表》阅读练习及答案(2018年甘肃省兰州市中考)《出师表》阅读练习及答案(2018年吉林省长春市中考)《出师表》《公输》阅读练习及答案(2018年湖南省湘西州中考)《出师表》《高祖本纪》阅读练习及答案(2018年湖南省张家界市中考)《出师表》《自表后主》阅读练习及答案《出师表》阅读练习及答案(2018年北京市中考)《出师表》《诫子书》阅读练习及答案(2018年湖南省邵阳市中考题)《出师表》《诸葛亮传》阅读练习及答案(2018年四川省宜宾市中考题)《出师表》ppt课件(88页)《出师表》《新序》阅读练习及答案《出师表》阅读练习及答案(八)《出师表》《晋平公问于祁黄羊曰》阅读练习及答案《出师表》阅读练习及答案(七)《出师表》《诸葛亮传》阅读练习及答案《陈涉世家》《出师表》阅读练习及答案(二)《出师表》阅读练习及答案(2017年湖北省十堰市中考题)《出师表》复习ppt课件(13页)《出师表》阅读练习及答案(六)《出师表》ppt课件(51页)2《曹刿论战》《出师表》阅读练习及答案(2015年广西河池市中考题)《出师表》《去私》阅读练习及答案《出师表》《司马文王与禅宴》阅读练习及答案《出师表》ppt课件(40页)《出师表》《诸葛亮围祁山》阅读练习及答案(山东省莱芜市2017年中考题)《出师表》阅读练习及答案(贵州省遵义市2017年中考题)《出师表》阅读练习及答案(2017年广东省中考题)《出师表》复习资料《出师表》《将苑》阅读练习及答案《出师表》阅读练习及答案(五)《出师表》阅读练习及答案(四)《出师表》《郗超与谢玄不善》比较阅读练习及答案《出师表》ppt课件(43页)2《隆中对》《出师表》阅读练习及答案(二)《出师表》pptx课件(11页)《出师表》阅读练习及答案(三)《出师表》阅读练习及答案《出师表》ppt课件(36页)《出师表》中考题(2016年湖南省衡阳卷)《出师表》中考题(2016年安顺市)《出师表》中考题(2016年咸宁市)《出师表》《高祖本纪》比较阅读练习及答案(2016年孝感市中考题)《出师表》ppt课件(39页)2《出师表》教学反思《出师表》ppt课件(38页)2《出师表》检测题/*250*250,创建于2010-8-14*/var cpro_id = “u150692”;   版权所有 无忧无虑中学语文网 Email:zmjfy@yeah.net  浙ICP备05019169号 
妖怪工作室:https://www.yggzs.com
外卖怪:https://www.waimaiguai.com

Leave a Comment

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

1 × 1 =